2017-05-03

Etapp 1 fortgår enligt tidplan och schaktning av husen i Etapp 2 har påbörjats.